Jump to content
Свободная Калмыкия
Sign in to follow this  
calmouk

Названия птиц и животных

Recommended Posts

calmouk    17

абрикос шар өрг

агат ману

аир әндс, цаһан зегсн

аист ханчлд, өрг (шовун)

аистник шовун тавг (урһмл)

акация лир (модн)

акула аврһ заһсн

алмаз очр (чолун)

алоэ аһр

альбатрос хүвч шовун

аметист элкн чолун

анис шир һарва

антилопа гөрәсн, гөрөснө әәмг (зеерн, бөкң цаһан, орңһ, бор гөрәсн, цаһан зеерн тергүтн)

антрацит чолун нүүрсн

апельсин зүрҗ

арбуз тарвс, түүнг (баһ тарвс)

архара арһл (эм), һулз (эр), уһлз (моңһлар)

асбест шүрвсн (чолун)

асидерит сольр (чолүн)

аспид 1. занр (чолун); 2. хорт моһа;

астра гесрт цецг (һол гесрт цецг);

байбак тарвһн

баклажан чеес

балобан сәрц (эр), итлг (эм)

бамбук хан хулсн

банан һадль

барсук зорхн, борск; старый барсук борск

бекас тотһлҗн, умхн

белена соггу бор, земб

белка кермн

белуга хорв

береза хусм, борхус (баһ)

берилл бендръя

беркут бүргд

бирюза ою чолун

блоха бүүрг, нохан бөөсн

боб бурцг

бобр минҗ

болотный бекас цөгд

борзая шург ноха, көвлг

боров асмн һаха

боярышник доланг

бронза күрл

брюква манҗн

бузина һәндһәр, сев, сарм, медг

буйвол маҗ, усн үкр

бук хар модн, буһр, хар аһр

букашка шавҗ

буревестник салькч шовун

бурозубка (землеройка) модн һала

бурундук солңһ

бурьян шарлҗн, буя

бык (зоол.) бух

бычок-сосунок бозлг

бычок (бык) I. бүрү бух

бычок (рыба) II. җирмәхә

валун үкр чолун, күрд чолун

варан мигүл

вепрь бодң

верба бурһсн, хөн бурһсн

верблюд темән, май (одногорбый), торм (двухлетний), тәөлг (трехлетний), атн (кастриро-ванный), буур (производитель)

верблюдица иңгн, хоәмл (жеребая)

верблюжонок ботхн (1 наста)

ветла удн

визига заһсна нуһрсн

виноград (уста) үзм, усн үзм

вишня чи, интр

вобла башңһ (заһсн)

волк чон (эр), ульңха (хадмлад), ут сүүлтә (цеерләд)

волкодав йол ноха, барг, һарз, хаср ноха

волчица үнгн чон, өлгчн чон

волчонок белтрг

ворон хоң керә

ворона турлаг

воск балвс, лавң

выдра 1. халюн, сув; 2. (мех) бөөлцн

выпь бух шовун, көк бух, ут хоң-шар

вьюнок хуц өвсн/цецг

вяз җөкн

гагара ахуна (шовун)

газель серү

галька өндгн чолун (см. кварц — өөкн чолун)

гвоздика лиш, хальмпр; китайская гвоздика башр цецг

георгин мандрва

гепард ирвс

гиацинт келгә цецг

гиена шар өтк

гипс бор церд

глина мокн шавр

глициния ораңһ зел

глухарь хор шовун

гнездо үүр

головастик шанһ хорха

гон (зоол.) ору; гон верблюда-самца буурин ору

гончая шург ноха, тәәһн

горилла күн сармгч (сар-мөчн)

горностай үйн

горох бурцг

гурт сүрг

гусак эр һалун

гусыня эм һалун

дельфин далан һаха

джейран зеерн, хар сүүлт

дзерен цаһан зеерн, моңһл зеерн

дикобраз зараҗн, үкр зара

дрозд шагшурһа

дромадер май (темөн)

дрофа (драхва) тоодг

дуб хар модн, шалтсн

дудак тоодг

дурман (бот.) манг

дыня һу

дятел шонтул, тоңшул

ежевика зеергн, үкр бөөлҗрһн

елка (шин җилин) сүлд модн

ель цаһан харһа, һацур

енот элвңг

жаба I (зоол.) меклө

жасмин угтмр цецг

желудь (хар модни) товрцг

жерех хөөндә, хөн заһсн

жидовинник суха

жимолость эмглҗн, далн хальсн

жираф анаш

житняк йүр, самн йүргг

жук цогца хорха

журавль 1. тоһрун; 2. заңһ

зайчонок бөҗң

зебра эрән тәк

землеройка модн һала

земляника зедгн, гүлзргн

зимородок көгч, солңһн шовун

ива удн

иволга һорһлда

известь дотл, нетшенная известъ түүкә дотл

имбирь анчс, һааҗ

инжир удмбр, цаһан цецг

иноходец җора

инфузория шааханцр, шааха хорха

камфора һавр, һайр

камыш хулсн

канарейка шигҗ, курлдә

канифоль җили

капуста хавстн

каракурт (зоол.) чим

карась кет балг, баар

карга 1. керө;

карп бөрк (заһсн)

картофель бодмнцг, боднцг

касатка үкр харада

каштан туулан бөөр

кварц өөкн чолун

квасцы бәәвң

кедр хуш (модн)

кенгуру имҗ

кизил ярһа, ханср

киноварь алтн шир, шуңх

кипарис арцн харһа, мәәлсн

клен агч (модн)

клест заһлма богшрһ

клещ шалз, хачг

клоп шалз

клубника зедгн

клюква цаңгс

кобальт (хим.) альвн чолун

кобчик кирһу

кобылка I (көгҗмин) тевк

кобылка II хөн царцаха

коза яман; козий пух ямана нөөлүр; козий кожух илгн дах

козел тек (производитель), серк (кастрированный), сиинг (хойр наста)

колибри кедгн цахла

комар бөкүн

конопля олсн, илг

коралл шур

коршун элә, гекс

кочеток 1.солг (оңһцин); 2. эр така

кошка мис, цоохнда (зерлг мис)

крапива халха (көгсн)

красноперка уланҗа (заһсн)

крахаль хоңхт алг

кремень цәкүр

кречет шоңхр

крокодил матр

крот сохр номн

крушина яшл

крыжовник бөөрлзһн, үкр бөе-лҗрһн

крыса үкр хулһн, күшл

кувшинка темән тавг

кузнечик мөрн царцаха

кукуруза эрднь шиш, алтн арл

кулан хулн

кулик адуч, чуучл, һоха

куница сувср

куропатка бор йотун

курчавка нохан шеерң

лазурит номн (чолун)

ландыш хонх цецг, мә цецг

лань (далһа өврто) буһ

ласка II (зоол.) хотна үйн, чон оһтн

ластоЧка харада

латерит улан яэр

латунь һууль, күрлдә; латунная проволока һууль суңһг

лебеда керсң, лууль

лебедь хун

лев арслң

левкой манҗху

лён олсн, маальңһ, сүркүл; олсн декмн

леопард ирвсг

лещ цуув (заһсн)

лещина шитлг, яңһг

лилия саран цецег

лимон нимб

лирика уйңһ

лиса үнгн (күүндәнә келнд "арат")

личинка авһлда, һуур

лопатонос күрз хоңшарт (заһсн)

лосось ярһа заһсн

лось хандһа

лотос бадм

лох (бот.) җигд

луковица җаһамл, (мәңгрсн, сәрмсгин) то

лысуха җоода, һалзн түнҗүр

люцерна царһс, серкәнг,

майс шиш

мак 1. солм бәнд; 2. дел тәрөн

малина бөөлҗрһн, улһн

мальва җамба

мандарин тошл

мандаринка әңгр

маргаритка хөн нүдн, өргдл

мартышка I сармгчн (сар мөчн гиҗ чигн келнә)

мартышка II цах шовун

медуница нохан келн

мимоза әркш цецг

минерал эрдсн

млекопитающий көктн, үсн теҗ-өлтн

можжевельник 1. арцн (модн); 2. саңгин идән

молочай үсн өвсн

моль гүр хорха

мох хуралҗн, хагд

муравей шорһлңн

мышонок күчкн

мышь хулһн; полевая мышь оһтн, мөрн хулһн; летучая мышь сәрсн багваха

мышьяк цаһан хорн

мята бадрашк

нарцисс серүн цецг

нашатырь (хим.) җац (жиц)

норка усн булһн

обезьяна мөчн, сармгчн

облепиха чичрһн

оборотень хүвлһөн

овёс суль

овод кедгн, шоодрг

овсюг суль өвсн (зерлг суль)

огурец хаяр, аһурцг, һурцг

одуванчик немнә цецг, багваха цецг

олененок ил

оленуха соһ, марл

олень буһ

ольха боштл, нүргсн

онагр хулн (зерлг элҗгн)

опиум манцн, хар тәмк

орангутанг күн хар гөрәсн (мөчнә төрл)

орёл бүргд; черный орел тарвч (һәрд - феникс)

орлёнок бүргдин һууҗмл

орлица үнгн бүргд

осел элҗгн

осётр бекр (заһсн)

осина хөн уласн

осока өлң, үкрин келн, шалу

осокорь хар уласн

осот дегд

острец килһ өвсн

отава кенз ноһан

охра 1. зосн, шарц (өнг); 2. зосн (чолун)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Huuchin    17

Так имя "Шикширги" из Джангара, значит "дрозд"? ))

Ну да и что)? Многие прекрасно звучащие имена смешно переводятся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Huuchin    17

абрикос шар өрг

агат ману

...

И по тематике лучше разделить слова, а то вещества, растения, рыбы, животные в одном списке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
batrun    0

Названия животных и птиц по словарю Җиҗән Байр, в конце - названия из минералогии

спасибо - очень поможет учить язык самому а также следующему поколению

Share this post


Link to post
Share on other sites
calmouk    17

Судя по всему, "вяз" и "ясень" называются одинаково "яшл".. откуда тогда взялось "җөкн"???

Share this post


Link to post
Share on other sites
calmouk    17

Из словаря Муниева:

яшл [яшъл] ясень; яшл иштә маляг бәрҗ эс болҗ загадка плеть с ясеневой рукоятью невозможно держать в руке

күүрсн [күүрсен] ясень || ясеневый; күүрсн иштә маля плеть (нагайка) с ясеневой рукоятью

 

Вообще, в словаре, как бы "два словаря" )) Редактору явно не хватало компютера ))

 

Вяз и ясень , кстати, относятся к одному семейству деревьев.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×