Jump to content
Свободная Калмыкия
Sign in to follow this  
KYN

Ик дүүцң мацгин мөргүлин ном

Recommended Posts

KYN    0

ОМ ҮЗГ

 

(Күрд эргүлҗәһәд умшдмн.)

 

Алтн номта герлтә күрд минь,

Аралан Шагҗ маанин герл мини,

Айс тамин тергүтнәс сосрад,

Очр-Ваанин Зая-Ваанин сосрад

Зальврч мөргҗәнәв.

 

(Эн тәрниг умшад, үләһәд күрдән тәрндтн.)

 

1. ОМ үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг

Ик ниһулуск өскәҗ

Омг седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчд

Ормстг бустын нүр-усн учрхн цагт

Удлхн угаһар евән сөрхтнь

Хомшг бодьсаднр минь, хәәрн.

 

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

 

2. МА үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг

Ик ниһулуск өскәҗ

Маһд седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнд

Маңһс кеһәд хортнь учрхин цагт

Мәәдрин гегән-евән сөрхтнь

Хомшг бодьсаднр минь, хәәрн.

 

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

 

3. НИ үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг

Ик ниһулуск өскәҗ

Ниһуцг седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнд

Нисвани иш кеһәд нүр-усн учрхин цагт

Нитлхн угаһар евән сөрхтнь

Хомшг бодьсаднр минь, хәәрхн.

 

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

 

4. БАД үзгиг номнулж бүрәр әмтн таниг

Ик ниһулуск өскәҗ

Бардм седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнд

Барс кеһәд, арат учрхин цагт

Бәрмхин зуурд маниһән евән сөрхтнь

Хомшг бодьсаднр минь, хәәрхн.

 

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

 

5. МА үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг

Ик ниһулуск өскәж

Мелкн седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнәснь

Миңһн берә һазрас нүр-усн учрхин цагт

Нитл угаһар евән сөрхтнь

Хомшг бодьсаднр минь, хәәрхн.

 

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

 

6. ХОМ үзгиг номнулҗ бүрәр әмтн таниг

Ик ниһулуск өскәҗ

Ховдг седкләр үүлдгсн нүл-килнцин күчнәснь

Хорн кеһәд хонь-дәәсн учрхин цагт

Хормхин зуурд маниһән евәһәд сөрхтнь

Хомшр бодьсаднр минь, хәәрхн.

 

Ом-ма-ни-бад-ма-хом. (3 дәкҗ.)

 

7. Сурхднь кивтәв, тоолхтнь түргмб

Зурһан үзгин мааниг зөрүлҗ умшия

Бурхни шаҗан сәкия

Богдин өлмә ясия

Босхудын килнцинь әрлһәҗ

Буйн-кишгинь делгрүлия

Бурхни-шаҗан сәкия

Богдин өлмә батрия

Буру үзгин килнциг

Бурхд бийснь йилһх.

 

I. Теңгрин орнд. Ом үзгәр насн ут болтха гисн (1)

Әсрин орнд. Ма — өвчүн ад му зүүдн му йор

даргдх (4)

Күмни орнд. Ни — өдрин сөөни му даргдх (2)

Адусн әмтн. Бад — му хамгнь даргдх (һарч одх) (1)

Бирдин эмтн. Ма — барчд даргдх (һадн одн) (1)

Тамин әмтн. Хом — сансн хамг керг күцх (1)

 

II. Ом үзгәр — зер-зевин аюлас гетлгтхә гисн

Ма — өвчүнәс гетлгтхә гисн

Ни — ад хамгас гетлгтхә гисн

Бад — һалин аюлас гетлгэх гисн

Ма — усна аюлас гетлгәх гисн

Хом — хорна аюлас гетлгәх гисн

 

Эн номиг умшхлатн, буйнтн өргчхмн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjerke    0

ОМ ҮЗГ

 

(Күрд эргүлҗәһәд умшдмн.)

 

Эн номиг умшхлатн, буйнтн өргчхмн.

 

Цуг форумчнр иигҗ умшад буйян өргтхә! А откуда тарни взяли? Из публикации какой-н.?

Share this post


Link to post
Share on other sites
KYN    0

да, вы правы. книжка такая есть, называется как и эта тема. одна калмычка запомнила наизусть молитвы, которые её научил родственник - бывший иконописец при хуруле, и в начале перестройки удалось с её помощью восстановить некоторую часть молитв на калмыцком языке.

можно купить книжку в калмыцком книжном издательстве или подождать пока я её оцифрую :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeka    4
да, вы правы. книжка такая есть, называется как и эта тема. одна калмычка запомнила наизусть молитвы, которые её научил родственник - бывший иконописец при хуруле, и в начале перестройки удалось с её помощью восстановить некоторую часть молитв на калмыцком языке.

можно купить книжку в калмыцком книжном издательстве или подождать пока я её оцифрую :lol:

 

Круто, а кто-нибудь может перевести, хотя бы приблизительно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×